Daily Archives: 26/12/2013

Lãng tử thi cảm

Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip

lang-tu

 

Tọa đỉnh sơn, tiếp cận thiên đường
Du tuyệt địa, tiêu dao nhân hướng
Phiêu lưu thấu tận tình trường
Giang hồ tứ chiến quật cường đường mây…

Nhìn phương bắc, Hán tàu dầy đặc
Hướng vào nam, Hùng khí chưa đầy
Giang sơn nghiêng ngã từng ngày
Nhân sinh say tỉnh đọa đày đau thương…

Thế càn khôn, thiên cơ diệu tướng
Vận tử sinh, nhân mệnh tắc tường
Anh hùng nát thịt tan xương
Chí trai anh dũng mười phương chuyến này…

Trong cuộc sống, nào biết rủi may
Tuỳ thiên đạo, mặc đời đưa đẩy
Túi thơ, bầu rượu kiếp này
Binh thư, báu kiếm tung hoành bốn phương…

(California – Dec. 22, 2013)

∞∞∞

20 phản hồi

Filed under Hoàng-Phong Nguyễn Phước Phillip, Tác Giả, Thơ