Daily Archives: 02/02/2015

Happy Birthday – Phạm Văn Tòng

PVT_Birthday_Presentation1

10 bình luận

Filed under Birthday, cdnth6875, Tin Vui

NGÔN NGỮ VN QUẢ LÀ PHONG PHÚ …

Hũ Chìm (Sưu tầm)
laugh

Đang mạnh khỏe mà chết gọi là Mạnh tử.

Chết già gọi là Lão tử.

Người to lớn, dềnh dàng mà chết gọi là Khổng tử,

Chết mà bị dời tới dời lui gọi là Du tử Lê.

Chết ở sông gọi là Giang tử.

Bị lạnh chết gọi là Hàn mặc tử

Chết trong chùa gọi là Tự Tử.

Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử.

Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử.

Điện giật mà chết gọi là Điện tử,

Cha chết gọi là Phụ Tử,

Mẹ chết gọi là Mẫu Tử,

Em chết gọi là Đệ Tử,

Vợ chết gọi là Thê Tử,

Thầy giáo chết gọi là Sư Tử,

Học trò chết gọi là Sĩ Tử,

Quân lính chết gọi là Quân Tử,

Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử,

Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.

Chết trong khi đi toilet gọi là Tiểu Tử.

Bạn còn biết các cách “tử” nào nữa không? xin mời !

ΦΦΦ

33 bình luận

Filed under Hũ Chìm, Sưu tầm, Thư giãn